Leveransbestämmelser H+H Sveriges produkter

 

1 Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial ABM 07 samt Leveransklausuler för byggbranschen.

 

2 Kompletterande leveransbestämmelser H+H:s produkter.

 

2:1 Materialspecifikation

Materialspecifikation med definitiva mått och för säljaren erforderliga underlag skall vara denne tillhanda senast 4 arbetsveckor före avtalad leveransstart. Den exakta tiden anges i orderbekräftelsen. Försenade eller därefter ändrade specifikationer/förutsättningar kan medföra förskjuten leveransstart. Vid ändringar av specifikation debiteras köparen för säljarens kostnader.

 

2:2 Leveranser

Gods försäljes fritt lastat säljarens lager (HLS). Beställt material avropas hos säljaren senast fem arbetsdagar före avtalad leveransdag. Vid senare avropstid kan avtalad leveranstidpunkt förskjutas utan ansvar för säljaren. Begär köparen, innan tillverkning påbörjas, ändringar av leveransperioder till tidpunkt då fabriken är fullbelagd, äger säljaren rätt att inplanera leverans, så snart ledig kapacitet finns.

 

2:3 Transport

På köparens uppdrag och på dennes bekostnad låter säljaren ombesörja transport av försålt gods.

För transport gäller

a) att den kan ske på väg med 10/16 tons bärighet

b) att vägen skall vara framkomlig och vid isgata sandad

c) att lossning sker av köparen och på dennes bekostnad och ansvar

d) att returer icke godkännes

e)  att vid biltransport tillämpas fri lossningstid av 2 timmar för fullastad trailer alternativt dragbil med släpvagn, varefter väntetid debiteras. För kranbil gäller 1 timme fri lossningstid

f) i den mån annat inte följer av dessa leveransbestämmelser gäller NSAB 2000 med aktuellt årtal för dessa transporter

 

2:4 Prisändringar

Om vid leverans respektive delleverans ändringar skett i av säljaren allmänt tillämpade priser skall leveransdagens priser tillämpas.

 

2:5 Lastpallar och emballage

Säljaren äger rätt att leverera materialet med eller utanlastpall. H+H multiplattan och H+H celblocket levereras på engångspall som ingår i produktpriset. Kostnaden för lastpallar och emballage till elementprodukter debiteras separat. Europapallar debiteras separat.

 

2:6 Redskap

Köparen ansvarar för det goda beståndet av förhyrt redskap och att redskapet i fullt brukbart skick fritt återställes till säljarens lager. Grundavgift uttages oberoende av hyrtidens längd. För redskap som ej återkommit till säljarens lager inom fem arbetsdagar från leveransdagen debiteras för tiden därefter gällande hyra per arbetsdag t.o.m. den dag redskapet återkommer till säljarens lager.

 

2:7 Reklamation

Kan det påvisas fel eller brister på de levererade produkterna i samband med överlämnandet, har säljaren efter eget val, rätt att byta ut dessa utan krav på extra kostnader från köparen.

 

2:8 Returvaror

Standardpallprodukter i obrutna förpackningar och av H+H Sverige AB godkända, tas i retur och krediteras med 80 % på det lägsta beloppet av fakturabelopp eller vid returtillfället gällande pris. Retur ska anmälas i förväg till H+H Sverige AB. Köparen bekostar och ombesörjer därefter frakt till av säljaren angivet lager.

 

2:9 Konstruktionsansvar

H+H Sverige AB är ett bolag som enbart producerar och säljer lättbetongprodukter. H+H uppför således inte byggnader och utför inte konstruktionsberäkningar. Till följd av detta och till undanröjande av alla tvivel tar H+H inte i något sammanhang på sig ett konstruktionsansvar. Detta gäller oavsett vilka handlingar som H+H tillhandahåller köparen. H+H har däremot ett ansvar för att bolagets produkter uppfyller redovisade värden på bl.a. hållfasthet och miljöanpassning.