Brand

H+H Lättbetong är helt obrännbar och sprider inte eld. Materialet uppfyller högsta kravet på brandklass för byggnadsmaterial, Euroklass A1. Motståndsförmågan mot brand är stor och med H+H Lättbetong erfordras endast 100 mm tjock vägg för att uppnå ett brandmotstånd på 2 timmar för en avskiljande vägg, EI 120. De brandtekniska klasserna för respektive produkt framgår av våra produktdatablad.


Brandsäkra byggnader
I alla byggnader, oavsett vilket byggnadsmaterial de är byggda av, finns idag tillräckligt med inredning och inventarier för att en brand skall kunna uppstå och ställa till stor förödelse. Släckningssystem kan i bästa fall förhindra en utveckling till en storbrand, men trots att dessa möjligheter finns, läser vi allt som oftast om bränder och nedbrunna hus.

Våra normer kräver att byggnader och system branddimensioneras så att risken för att människor kommer till skada minimeras. Byggreglerna tar dock inte hänsyn till de materiella skadorna, utan det är den enskildes ansvar att göra en ekonomisk bedömning av riskerna, som för många ytterst värderas genom försäkringsbolagens premiesättning. Men är det kanske så att konkurrenssituationen mellan försäkringsbolagen medför att premiesättningen inte tillräckligt värderar fördelarna i ett byggande i obrännbara material?


Varför skall man bygga brandsäkert?
Hus och byggnader av lättbetong och andra massiva stenmaterial brinner inte ned till grunden! Faktiska skador begränsas i de flesta fall till sanerings- och återställandearbeten. De största skadorna är med största sannolikhet också begränsade till en mindre del av byggnaden. Detta innebär en betydligt kortare tid för återställande, vare sig det är en villa, skola eller industri som har drabbats av en brandskada. Resultatet är också lägre totalkostnader för återställandet och ersättningar till drabbade.

Antalet bränder i skolor är rekordstort och tyvärr är de oftast anlagda. Kommunerna får stora kostnader för att anordna provisoriska lokaler vilket vanligtvis också innebär praktiska och logistiska problem för elever och lärare. Ett företag kan visserligen försäkra sig mot ekonomiska förluster för en övergångstid, men risken finns att man förlorar viktiga kunder och därmed basen i verksamheten. En god investering och bästa försäkringen mot brandspridning och de oönskade effekterna av en brand är att använda byggnadsmaterial som inte påverkas av en brand. Lättbetong är då ett självklart alternativ som ger begränsade skador, snabb sanering och en snabb återstart.


Vad händer med lättbetongen vid en brand?
Lättbetong är helt obrännbart och påverkas knappt av temperaturer upp till cirka 1000 ⁰C. Om branden har varit mycket intensiv kan lättbetongmaterialet lokalt förglasas, eftersom lättbetong börjar smälta vid temperaturer omkring 1000 ⁰C. Lokalt kan också sprickbildningar och krackeleringar ske i ytan av lättbetongbjälklag till följd av längdändring i armeringsstänger och temperaturspänningar i lättbetongmaterialet. Dessa skador är dock ytliga och kan normalt lätt åtgärdas genom lagning av aktuella element. I industribränder kan salt- och svavelsyra bildas vid släckningsarbetet om t.ex. plaster och gummi förekommer i brandhärden. Salterna efter dessa syror kan på sikt, påverka materialet negativt i fuktig miljö. Klorider och svavel som kontaminerats i materialet från rökgaser kan i fuktiga miljöer ge en förhöjd risk för armeringskorrosion och även en långsam nedbrytning av lättbetongens kristallina struktur. I industrilokaler med lättbetong är det oftast balkar av betong som lokalt får sådana skador att  de måste bytas ut, med följden att fack med lättbetong i tak och väggar mellan sådana balkar kanske måste bytas ut eller i bästa fall demonteras och återmonteras. Oskyddade stålkonstruktioner kollapsar tidigt i en brandhärd, med följden att lättbetongelementen också blir förstörda.

 

Lättbetong dämpar temperaturutvecklingen vid brand
Genom lättbetongens goda förmåga att absorbera värme, blir temperaturutvecklingen vid en brand i lättbetongbyggnaden långsammare och lägre än i en byggnad uppförd med lättbyggnadsteknik.

På grund av sin brandtålighet och dämpande, isolerande förmåga används lättbetong därför ofta i vägg- och bjälklagskonstruktioner med höga krav på brandmotstånd och låg värmegenomgång, t.ex. i arkivutrymmen där arkivhandlingar skall skyddas mot för höga temperaturer. I ett rum med 200 mm tjocka lättbetongväggar blir temperaturen efter 4 timmars, fyrsidig brandbelastning, endast ca. 30 ⁰C. Brandprovningen använder också lättbetong i sina riggar för brandförsök.

 

Bygg brandsäkert nästa gång!
Ansvaret för skolbyggnader och många andra fastigheter ligger idag hos kommunerna, men när skall man i kommunerna ta ansvaret och bygga skolor i material som inte bara är obrännbara, men också står kvar efter en brand?

Skolor hör till den byggnadskategori som är mest utsatt för bränder. De flesta bränder i skolor är anlagda och bränderna skulle med säkerhet ha blivit mer begränsade med lättbetong som stommaterial. Byggs hela stommen, med väggar och bjälklag i lättbetong, får man en brandsäker låda som också effektivt förhindrar brandspridning. Att bygga med lättbetong är inte dyrare än att bygga med andra byggmaterial, bara enklare och på många sätt bättre.

Lättbetongstommen ger:

  •     En byggnad som förhindrar brandspridning och som står kvar efter branden
  •     Snabb återstart av verksamheten
  •     Ger de rätta förutsättningarna för en lufttät stomme och ett fungerande ventilationssystem utan ofrivilligt läckage
  •     Ger väggar i ett enda skikt i ett miljövänligt material
  •     Ger klimatmässiga fördelar genom jämnare inomhustemperatur
  •     Ger energimässiga fördelar med passiv värmelagring
  •     Inga dolda fukt- eller mögelskador
  •     Låga underhållskostnader
  •     Ett bra inomhusklimat och en sund inomhusmiljö

 

Sammanställning av Brandteknisk klass för H+H lättbetongprodukter finns på Downloads  under Teknik och Miljö.